3 trụ cột của Scrum

Xem thêm định nghĩa về Scrum Master Scrum là một framework về quy trình và quản lý giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, sáng tạo và sản phẩm được tạo ra phải đạt được giá trị cao nhất. Nó khuyến khích các team học hỏi qua … Đọc tiếp 3 trụ cột của Scrum