Circular Image (không sử dụng border)

 • Sử dụng CircleAvatar
CircleAvatar(
 radius: 48, // Image radius
 backgroundImage: NetworkImage('imageUrl'),
)
 • Sử dụng ClipRRect
ClipOval(
 child: SizedBox.fromSize(
  size: Size.fromRadius(48), // Image radius
  child: Image.network('imageUrl', fit: BoxFit.cover),
 ),
)

Circular image (có sử dụng border)

 • Sử dụng CircleAvatar
CircleAvatar(
 radius: 56,
 backgroundColor: Colors.red,
 child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(8), // Border radius
  child: ClipOval(child: Image.network('imageUrl')),
 ),
)
 • Sử dụng ClipRRect
Container(
 padding: EdgeInsets.all(8), // Border width
 decoration: BoxDecoration(color: Colors.red, shape: BoxShape.circle),
 child: ClipOval(
  child: SizedBox.fromSize(
   size: Size.fromRadius(48), // Image radius
   child: Image.network('imageUrl', fit: BoxFit.cover),
  ),
 ),
)

Rounded image (không border)

ClipRRect(
 borderRadius: BorderRadius.circular(20), // Image border
 child: SizedBox.fromSize(
  size: Size.fromRadius(48), // Image radius
  child: Image.network('imageUrl', fit: BoxFit.cover),
 ),
)

Rounded image (với border)

final borderRadius = BorderRadius.circular(20); // Image border

Container(
 padding: EdgeInsets.all(8), // Border width
 decoration: BoxDecoration(color: Colors.red, borderRadius: borderRadius),
 child: ClipRRect(
  borderRadius: borderRadius,
  child: SizedBox.fromSize(
   size: Size.fromRadius(48), // Image radius
   child: Image.network('imageUrl', fit: BoxFit.cover),
  ),
 ),
)

Ngoài những cách trên, bạn cũng có thể tham khảo sử dụng DecoratedBox để xử lý style cho ảnh Avatar:

https://api.flutter.dev/flutter/widgets/DecoratedBox-class.html