Tạo mới & Clone

 • Tạo Repository
git init
 • Clone một repository có sẵn
git clone <đường-dẫn-đến-repository>
 • Add remote url vào local git
git remote add origin <đường-dẫn-đến-repository>

Add & Commit

 • Add file
git add
git add * //tất cả các file
 • Commit
git commit -m "<nội dung commit>"

Pull & Push

 • Lấy thông tin cập nhật từ remote git server
git fetch
 • Kéo code mới từ remote về local
git pull origin <tên-branch>
 • Đẩy code lên remote
git push origin <tên-branch>

Branches

 • Danh sách tất cả branch ở local
git branch
 • Danh sách tất cả branch ở remote và local
git branch -a
 • Tạo mới 1 branch ở local và switch sang branch đó
git checkout -b <tên-branch>
 • Switch sang 1 branch đã tồn tại
git checkout <tên-branch>
 • Push branch lên remote
git push origin <tên-branch>
 • Đổi tên branch hiện tại
git branch -m <tên-mới-cho-branch>
 • Xóa branch ở local
git branch -d <tên-branch>
 • Xóa branch ở remote
git push origin :<tên-branch>

Logs

 • Hiển thị lịch sử commit trong 1 dòng (single line)
git log --oneline
 • Hiển thị lịch sử commit cho N commits gần đây nhất (last)
git log -<số-commit-cần-hiển-thị>
 • Hiển thị lịch sử commit cho N commits gần nhất và hiển thị sự thay đổi (diff)
git log -p -<số-commit-cần-hiển-thị>
 • Hiển thị tất cả thay đổi file ở local trên cây làm việc (working tree)
git diff
 • Hiển thị thay đổi cho 1 file
git diff <file-muốn-hiển-thị-log>
 • Hiển thị người thay đổi và thời gian thay đổi của 1 file
git blame <file-muốn-hiển-thị-log>