Check validation email đầu vào là bài toán rất phổ biến, sử dụng để bắt validate form gửi lên ở phía client.

Có khá nhiều tiêu chí ràng buộc với 1 email:

 • email phải chứa ký tự @ và ký tự .
 • phải có ít nhất 1 kí tự trước và sau ký tự @
 • phải có ít nhất 2 ký tự sau ký tự .

Trong JavaScript, các bạn có thể sử dụng regex (biểu thức chính quy) để viết function check validate email. Dưới đây là 1 ví dụ

validate = (text) => {
  console.log(text);
  const reg = /^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/;
  if (reg.test(text) === false) {
    console.log('Email is Not Correct');
    this.setState({ email: text });
    return false;
  } else {
    this.setState({ email: text });
    console.log('Email is Correct');
  }
};
<TextInput
  placeholder="Email ID"
  onChangeText={(text) => this.validate(text)}
  value={this.state.email} />