34462337-db5f5518-ee39-11e7-8f92-321578585240

  • Cover: bức ảnh luôn căn giữa, không bị vỡ hay bị nén. Ảnh sẽ có kích thước phù hợp với chiều lớn hơn theo tỉ lệ.

Ví dụ: ảnh có kích thước là 500×500

khung chứa ảnh có kích thước là 400×600

=> ảnh sẽ hiển thị fit với chiều 600, chiều 400 sẽ chỉ hiển thị được 400/600 (2/3) kích thước của ảnh

  • Contain: ngược lại với cover, ảnh sẽ có kích thước phù hợp với chiều bé hơn theo tỉ lệ.

Như ví dụ trên thì ảnh sẽ hiển thị fit với chiều 400, từ đó thì chiều 600 sẽ bị trống 2 vùng biên.